Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle onderhandelingen, alle door AlertA BVBA gedane aanbiedingen en op alle met AlertA BVBA aangegane overeenkomsten, alsmede de uitvoering daarvan. Afwijkingen dienen – voor elk geval afzonderlijk – uitdrukkelijk schriftelijk met AlertA BVBA overeengekomen te worden.

Verwijzing door de wederpartij naar eigen voorwaarden, onder welke benaming dan ook, wordt door AlertA BVBA niet aanvaard, tenzij zulks – voor elk geval afzonderlijk – schriftelijk is overeengekomen.

2. Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege AlertA BVBA gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door AlertA BVBA anders is vermeld.

Door AlertA BVBA aan de wederpartij bij of na offerte dan wel orderbevestiging ter kennis gebrachte afbeeldingen, technische specificaties en overige gegevens, opgenomen in circulaires, advertenties en prijslijsten, hebben het karakter van een benaderende aanduiding en verbinden slechts indien uitdrukkelijk overeengekomen.

3. Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer de desbetreffende opdracht schriftelijk door AlertA BVBA is bevestigd, dan wel AlertA BVBA met de uitvoering een aanvang heeft genomen.

4. Termijnen

Alle door AlertA BVBA in de overeenkomst genoemde termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. Indien overschrijding dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden meegedeeld. AlertA BVBA is gerechtigd in gedeelten te leveren.

5. Overmacht

Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien deze daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt. Vertraging bij of tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van AlertA BVBA, vervoersmoeilijkheden en werkstakingen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Ieder der partijen heeft echter het recht de overeenkomst te ontbinden indien de overmacht langer dan 6 weken heeft geduurd.

AlertA BVBA is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

6. Vervoer en aflevering

De wijze van transport wordt door AlertA BVBA bepaald, tenzij anders is overeengekomen.

De kosten van transport zijn voor rekening van AlertA BVBA, tenzij anders is overeengekomen.

De wederpartij is gehouden de geleverde goederen in ontvangst te nemen. Indien de wederpartij in strijd met deze gebondenheid handelt, geschiedt opslag voor rekening van de wederpartij. De wederpartij draagt in dat geval het risico voor verlies, beschadiging of diefstal van de goederen.

7. Prijzen

Prijzen als overeengekomen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

De overeengekomen prijs staat gedurende drie maanden vanaf het moment waarop de overeenkomst gesloten is vast. Daarna is AlertA BVBA gerechtigd wijzigingen van prijscomponenten als inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, overige lasten en soortgelijke prijscomponenten aan de wederpartij door te berekenen.

8. Betalingsvoorwaarden

Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum tenzij anders overeengekomen. Betaling geschiedt zonder enige inhouding of verrekening.

Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat uit in te winnen informatie de kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. AlertA BVBA is te allen tijde gerechtigd van de wederpartij een zekerheidsstelling te haren genoegen te eisen voor de tijdige en algehele voldoening van zijn betalings- en andere verplichtingen.

AlertA BVBA behoudt zich het recht voor vooruitbetaling te eisen.

Ingeval van niet (tijdige) betaling is de wederpartij door het enkel verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling door de wederpartij aan AlertA BVBA, is de wederpartij over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.

Indien AlertA BVBA de vordering ter incasso uit handen moeten geven, wordt de vordering direct met 15% incassokosten verhoogd.

9. Vertrouwelijkheid

Iedere partij is verplicht strikte vertrouwelijkheid in acht te nemen met betrekking tot ontvangen informatie van en over de wederpartij.

10. Eigendomsvoorbehoud

Tot aan volledige voldoening van alle vorderingen welke uit de overeenkomst voortvloeien blijven de geleverde goederen het uitsluitende eigendom van AlertA BVBA.

Tot aan het tijdstip van volledige voldoening is wederpartij niet bevoegd de goederen aan derden te verpanden. In het kader van de normale bedrijfsuitoefening is wederpartij wel gerechtigd de goederen conform hun bestemming aan derden te verkopen.

Bij niet tijdige betaling heeft AlertA BVBA het recht de reeds afgegeven goederen bij de wederpartij terug te halen. Wederpartij dient daartoe medewerking te verlenen.

11. Aansprakelijkheid

Behoudens de schade welke is veroorzaakt door de eigen opzet of grove schuld van AlertA BVBA is AlertA BVBA slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven.

Elke aansprakelijkheid van AlertA BVBA uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

AlertA BVBA is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikellid toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van 50% van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW.

Wederpartij vrijwaart AlertA BVBA voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de wederpartij.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken.

12. Garantie en reclame

Behoudens de in de licentie-overeenkomst genoemde garanties geeft AlertA BVBA geen verdere garanties ten aanzien van de programmatuur en documentatie. Ter zake van goederen die AlertA BVBA van derden betrekt strekt de garantie niet verder dan de garantie waarop AlertA BVBA jegens die derde aanspraak kan maken. Dit alles behoudens wettelijke regels hieromtrent.

De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij AlertA BVBA daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen.

De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlertA BVBA.

Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken -tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- in ongeschonden staat in de originele verpakking aan AlertA BVBA worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

Reclame schort de verplichtingen van de wederpartij niet op.

13. Gebruiksrecht en intellectuele eigendomsrechten

Indien AlertA BVBA een wederpartij gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van AlertA BVBA niet overdraagbaar.

Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom komen uitsluitend toe aan AlertA BVBA of haar licentiegever.

14. Ontbinding

AlertA BVBA is gerechtigd door middel van een aangetekende brief zonder dat enige ingebrekestelling is vereist de overeenkomst zonder verplichting tot schadevergoeding geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien:

  • de wederpartij niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet
  • de wederpartij surcéance van betaling aanvraagt of failliet gaat
  • de wederpartij een vennootschap is en deze wordt ontbonden

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

Op de overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende overeenkomsten zullen worden beslist door de bevoegde rechter van het arrondissement waar AlertA BVBA is gevestigd.