General terms and conditions

1. Applicability of the general terms and conditions

The general terms and conditions apply to all negotiations, all offers made by AlertA BVBA, all agreements made by AlertA BVBA and any work resulting from these negotiations and agreements. Any single deviation from these general terms and conditions needs to be confirmed with AlertA BVBA explicitly in writing.

Any reference made to terms of the other party, independent of the manner of the reference, are rejected by AlertA BVBA unless explicitly agreed upon before hand in writing.

2. Offers and acceptance

All offers made by or made due to AlertA BVBA are free of obligations unless specified otherwise by AlertA BVBA.

No rights can be derived from visual graphics, technical specifications and other data which is either supplied with an offer, after an offer, included in an order confirmation or included in advertising material, unless explicitly stated otherwise.

3. Establishment of agreement

Any agreement is considered to be established once the concerning order is either confirmed in writing by AlertA BVBA or when AlertA BVBA commenced work related to the concerning agreement.

4. Time frames

All durations and target dates mentioned in the agreement by AlertA BVBA are established based on best knowledge. Notification of any impeding extensions or misses are made on a best effort base. AlertA BVBA is allowed to make deliveries in parts.

5. Force Majeure

None of the parties is required to fulfil his or her obligations in case of dealing with a situations beyond control of the party or when not able to do so in a legal manner. Delays or short comings in the fulfilment of obligations of suppliers to AlertA BVBA, transportation difficulties and labour strikes explicitly count as force majeure.

All involved parties have the right to cancel the agreement in case of situations where a force majeure applies for 6 weeks or more.

AlertA BVBA is not required to fulfil its obligations resulting from the agreement in case unable to do so due to a force majeure. The agreement will be cancelled in this case.

6. Transport and deliveries

The means of transport is determined by AlertA BVBA, unless agreed upon otherwise.

The cost of transport is paid for by AlertA, unless agreed upon otherwise.

The counter party is obliged to accept goods shipped by AlertA. In case the counter party refuses or is unable to do so storage of the shipped goods will be paid for by the counter party and the counter party is obliged to to cover for the risk of loss, damage and theft of the shipped goods.

7. Prices

The prices as agreed upon are excluding local taxes such as, but no limited to value added taxes (VAT).

De agreed upon price is fixed for the first three months after the start of an agreement. After these first three months AlertA BVBA is entitled to change price components and to charge costs to the counter party, including, but no limited to procurement price, exchange rate, wages and taxes.

8. Payment conditions

Invoices must be paid in full within 30 days of the invoice date unless agreed upon otherwise.

Every agreement is made under the assumption that the counter party is of sound creditworthiness. AlertA is allowed to demand a security from the counter party in order to ensure that obligations such as payments and met in full and in a timely fashion.

AlertA BVBA retains the rights to demand upfront payments.

Ingeval van niet (tijdige) betaling is de wederpartij door het enkel verstrijken van een betalingstermijn in verzuim. Over de periode gerekend vanaf de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling door de wederpartij aan AlertA BVBA, is de wederpartij over het uitstaande bedrag een onmiddellijk opeisbare rente, gelijk aan de wettelijke rente, verschuldigd.

In the event that AlertA BVBA is required to make use of the services of a debt collection agency the concerning the other party is obliged to pay debt collecting costs at 15% of the amount.

9. Confidentiality

Every party is required to keep any information acquired on the other party and from the other party strictly confidential.

10. Ownership

Any delivered goods remain solely the property of AlertA BVBA until all obligations of the other party resulting from the agreement have been met in full.

The other party is not allowed to transfer the property rights on the goods delivered by AlertA BVBA in any way until the corresponding obligations have been met in full. The other party is allowed to tranfer the property rights of the goods to third parties after the obligations have been met in full.

In case the obligations are not met in full AlertA BVBA is allowed repossess the delivered goods. The other party is required to cooperate with such a repossession.

11. Liability

Behoudens de schade welke is veroorzaakt door de eigen opzet of grove schuld van AlertA BVBA is AlertA BVBA slechts aansprakelijk voor schade voor zover in de volgende leden van dit artikel omschreven.

Elke aansprakelijkheid van AlertA BVBA uit welken hoofde en/of met betrekking tot welke schade dan ook is overigens uitgesloten.

AlertA BVBA is niet aansprakelijk voor vermogensschade van welke aard dan ook. Voor zover haar geen beroep op dit artikellid toekomt, zal haar aansprakelijkheid in ieder geval beperkt zijn tot een bedrag van 50% van de op grond van de overeenkomst met de wederpartij gefactureerde of te factureren bedragen exclusief BTW.

Wederpartij vrijwaart AlertA BVBA voor aanspraken van derden voortvloeiende uit de overeenkomst met de wederpartij.

Elk recht op schadevergoeding vervalt in ieder geval voor zover de wederpartij niet direct na het ontstaan van de schade maatregelen heeft genomen om de schade te beperken.

12. Guarantees and advertisements

Behoudens de in de licentie-overeenkomst genoemde garanties geeft AlertA BVBA geen verdere garanties ten aanzien van de programmatuur en documentatie. Ter zake van goederen die AlertA BVBA van derden betrekt strekt de garantie niet verder dan de garantie waarop AlertA BVBA jegens die derde aanspraak kan maken. Dit alles behoudens wettelijke regels hieromtrent.

De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is kan de wederpartij daarop geen beroep meer doen, indien zij AlertA BVBA daarvan niet zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis heeft gegeven. Indien reclame gegrond is worden de goederen na overleg gerepareerd, vergoed of vervangen.

De zaken mogen niet door de wederpartij worden teruggestuurd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van AlertA BVBA.

Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de zaken -tenzij deze beschadigd ontvangen zijn- in ongeschonden staat in de originele verpakking aan AlertA BVBA worden teruggezonden op kosten van de wederpartij.

Reclame schort de verplichtingen van de wederpartij niet op.

13. Usage rights and intellectual property

Indien AlertA BVBA een wederpartij gebruiksrechten op haar programmatuur verleent, gelden deze voor de duur van de licentieovereenkomst. Gebruiksrechten zijn zonder schriftelijke toestemming van AlertA BVBA niet overdraagbaar.

Het auteursrecht en alle overige rechten van intellectueel of industrieel eigendom komen uitsluitend toe aan AlertA BVBA of haar licentiegever.

14. Termination

AlertA BVBA is allowed to partially or fully terminate the agreement without any obligations or being liable for any damages in case:

  • the other party does not at all or not timely fulfill its obligations
  • the other party is declared bankrupt
  • the other party ceases to exist

15. Conflicts and applicable law

Only Belgian law is applicable to this agreement.

Any conflicts, the execution of this agreement and any following agreements will be subject to the judgement of a recognized judge of the juridiction where AlertA BVBA is located.